Chi Tiết Sản Phẩm
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.

Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is:
140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
140OC with nominal area larger than 300mm2.
160OC with nominal area up to and include 300mm2.
 

zalo